Lista osób rekomendowanych do dofinansowania

W związku z rezygnacją uczestników projektu zamieszczamy aktualną listę osób rekomendowanych do dofinansowania

Listy Rankingowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zamieszcza listy rankingowe ostateczne. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania pozostają na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się oszczędności finansowych oraz uzyskania zgody od Instytucji Pośredniczącej lub w przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu , który otrzymał dofinansowanie kolejne wnioski najwyżej ocenione będą rekomendowane do dofinansowania.

Zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczanie o zarobkach - wzór

Podpisanie umowy

Informujemy, że do podpisania umowy o wsparcie finansowe należy przedstawić niżej wymienione załączniki:

  • Załącznik nr 2: Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (jeśli dotyczy)

  • Załącznik nr 3: Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Załącznik nr 4: Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) / KRUS

  • Załącznik nr 5: Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)

  • Załącznik nr 6: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

  • Załącznik nr 7: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych Lub Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach

  • Załącznik nr 8: Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego / pomostowego

  • Załącznik nr 9: Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Przetarg - usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu kursu prawa jazdy kategorii C i C+E dla Uczestników Projektu Nowe możliwości bez barier w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie BIP

Dofinansowanie - dokumenty

Osoby starające się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej zapraszamy do pobrania:

  1. Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie
  2. Wzór opisu koperty

Przedłużenie naboru - kurs kucharza

Informujemy , że nabór na KURS KUCHARZA zostaje przedłużony do 22.04.2013r. - serdecznie zapraszamy !