Podpisanie umowy

Informujemy, że do podpisania umowy o wsparcie finansowe należy przedstawić niżej wymienione załączniki:

  • Załącznik nr 2: Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (jeśli dotyczy)

  • Załącznik nr 3: Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Załącznik nr 4: Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) / KRUS

  • Załącznik nr 5: Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)

  • Załącznik nr 6: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

  • Załącznik nr 7: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych Lub Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach

  • Załącznik nr 8: Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego / pomostowego

  • Załącznik nr 9: Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej